ประมวลภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 67/2564 วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

หน่วยพัฒนาที่ดิน 6 ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมปัจจัยการผลิต ในกิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน (โดโลไมท์) ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างดิน ช่วยเพิ่มและส่งเสริมจุลินทรีย์ดินในพื้นที่เกษตรของตนเองต่อไป