ประมวลภาพกิจกรรม

ร่วมต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นางสุพัตรา บุรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำพูน พร้อมด้วยหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 7 ร่วมต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา พื้นที่ชุมชนบ้านเด่นเหม้า และมอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.4-01) ณ วัดเด่นเหม้า ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน