ประมวลภาพกิจกรรม

“การขับเคลื่อนภาคการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่”

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 โดยหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 6 ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม หลักสูตร “การขับเคลื่อนภาคการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่” กระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน