ประมวลภาพกิจกรรม

สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน ดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลก 2564 (World Soil Day) "Halt soil salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร" ณ สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลก 2564 World Soil Day ภายใต้หัวข้อ "Halt soil salinization, boost soil productivity" พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิตสร้างชีวิตเกษตรกร ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2564 โดยมี นายสุทธิวัธน์ นิธิสมบัติ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำพูน เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมอดินอาสาและเกษตรกร โดยมีผู้เข้าร่วมงานฯ จำนวน 300 ราย ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร ยกย่องและถวายสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ ๙ ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" แสดงหลักการของแนวพระราชดำริด้านดินที่่ช่วยแก้ไขปัญหาดินของแต่ละพื้นที่ ทำให้เกิดการใช้ประโยบน์ที่ดินอย่างยั่งยืน อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น จุดสาธิตโครงการตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นการนำแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยรวมให้ดีขึ้น เป็นต้น