ประมวลภาพกิจกรรม

สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน ร่วม Kick Off ไถกลบแทนการเผา..บรรเทามลพิษ..พิชิตหมอกควัน

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 นายสุทธิวัธน์ นิธิสมบัติ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หมอดินอาสา เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม “ไถกลบแทนการเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน สร้างดินยั่งยืน ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม” #KickOff พร้อมกันทั่วประเทศ ณ แปลงนาสาธิต บ้านสันคะยอม หมู่ 1 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการเผา (Hotspot) ของจังหวัดลำพูน การดำเนินการจัดงานครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เกษตรกรงดเว้นการเผาฟาง และตอซังพืช ในพื้นที่ทำการเกษตร ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่เกษตร ให้เกษตรกรลด ละ เลิก การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร เปลี่ยนมาใช้วิธีการไถกลบตอซังพืช แทนการเผา เพื่อหยุดยั้งปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาวัสดุทางการเกษตร ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ โดยกิจกรรมภายในงาน มีการร่วมรณรงค์การไถกลบตอซังพืช การหว่านพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) การจัดนิทรรศการของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การนำเศษวัสดุมาทำปุ๋ยหมัก และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 7 น้ำหมักชีวภาพและเมล็ดพันธุ์ปอเทือง โดยมีผู้ร่วมงาน จำนวน 200 คน