ประวัติความเป็นมา สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน

สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 - กรมพัฒนาที่ดิน

ในปี พ.ศ. 2527 ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้มีการจัดตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินลำพูนขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยครั้งแรกได้เช่าอาคารของเอกชนเป็นที่ทำการ ชั่วคราวต่อมาได้ประสานงานกับกรมป่าไม้ เพื่อขอใช้ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ธิ - แม่ตีบ -  แม่สาร

สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านจำขี้มด หมู่ที่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับป่าสงวนแห่งชาติแม่ธิ-แม่ตีบ-แม่สาร
ทิศใต้ ติดกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับป่าสงวนแห่งชาติแม่ธิ-แม่ตีบ-แม่สาร
ทิศตะวันตก ติดกับป่าสงวนแห่งชาติแม่ธิ-แม่ตีบ-แม่สาร

อยู่ห่างจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ประมาณ 58 กิโลเมตร
อยู่ห่างจากจังหวัดลำปาง ประมาณ 53 กิโลเมตร
พื้นที่ของสถานีพัฒนาที่ดินลำพูนมีดินทั้งหมด 6 ชุด คือ
1. ดินชุดโคราช มีเนื้อที่ 14 ไร่
2. ดินชุดสะตึก มีเนื้อที่ 25 ไร่
3. ดินชุดวาริน มีเนื้อที่ 3 ไร่
4. ดินชุดห้างฉัตร มีเนื้อที่ 5 ไร่
5. ดินชุดท่ายาง มีเนื้อที่ 128 ไร่
6. พื้นที่หินโผล่ มีเนื้อที่ 125 ไร่