ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำสาละวิน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน พื้นที่ ๑๙๐ ไร่ แบบเลขที่ พด.๖-ลพ.๑/๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำสาละวิน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ถ ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน พื้นที่ ๑๙๐ ไร่ แบบเลขที่ พด.๖-ลพ.๑/๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางการเกษตร พื้นที่บ้านก้อท่า หมู่ที่ ๔ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวน ๑๓๕ ไร่ แบบเลขที่ สพข.๖-ลพ.สพก.๑-๒๕๖๖-๑๓๕ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางการเกษตร พื้นที่บ้านโป่งแดง หมู่ที่ ๕ ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน จำนวน ๑๓๕ ไร่ แบบเลขที่ สพข.๖-ลพ.สพก.๔-๒๕๖๖-๑๓๕ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางการเกษตร พื้นที่บ้านแม่บอนเหนือ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน จำนวน ๑๓๕ ไร่ แบบเลขที่ พข.๖-ลพ.สพก.๓-๒๕๖๖-๑๓๕ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางการเกษตร พื้นที่บ้านดอนมูล หมู่ที่ ๘ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน จำนวน ๑๓๕ ไร่ แบบเลขที่ สพข.๖-ลพ.สพก.๒-๒๕๖๖-๑๓๕ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำสาละวิน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน พื้นที่ ๑๙๐ ไร่ แบบเลขที่ พด.๖-ลพ.๑/๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำสาละวิน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน พื้นที่ ๑๙๐ ไร่ แบบเลขที่ พด.๖-ลพ.๑/๒๕๖๖จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)