• สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน


  ยินดีต้อนรับ

 • ปุ๋ยอินทรีย์ กรมพัฒนาที่ดิน

  ปุ๋ยอินทรีย์ กรมพัฒนาที่ดิน

 • ขั้นตอนการขอรับบริการ "สารเร่งซุปเปอร์ พด."

  ขั้นตอนการขอรับบริการ "สารเร่งซุปเปอร์ พด."

 • ขั้นตอนการขอรับบริการ "หญ้าแฝก"

  ขั้นตอนการขอรับบริการ "หญ้าแฝก"

 • ขั้นตอนการขอรับบริการ "เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด"

  ขั้นตอนการขอรับบริการ "เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด"

 • LDD On Farm Land Use Planning

  ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้ที่ดิน เกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm Land Use Planning)

 • บริการตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร

  บริการตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร e-Service

 • ขั้นตอนขอรับบริการเว็บไซต์ LDD e- service

  ขั้นตอนขอรับบริการเว็บไซต์ LDD e- service

 • “เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร ปี พ.ศ. 2566

  "กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ... ส่งมอบความสุข ชวนเที่ยวสุขใจ พาพบผลผลิตเกษตรปลอดภัย พร้อมให้บริการจุดพักรถ จุดบริการประชาชน และเครื่องดื่ม กรมพัฒนาที่ดิน "เพิ่มสุข เสริมพลัง" พบสินค้าคุณภาพดี ราคาพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำสาละวิน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน พื้นที่ ๑๙๐ ไร่ แบบเลขที่ พด.๖-ลพ.๑/๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำสาละวิน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน พื้นที่ ๑๙๐ ไร่ แบบเลขที่ พด.๖-ลพ.๑/๒๕๖๖จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำห้วยสาย-ห้วยส้าน ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ลี้ ลุ่มน้ำหลักน้ำแม่ปิง ลำดับที่ ลพ.๙ (๒๕๕๖) แบบเลขที่ พพด.๖-ลพ.๑/๒๕๖๖ บ้านแม่ปันเดง หมู่ที่ ๖ ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน จำนวน ๕๐๐ ไร่ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเขตพัฒนาที่ดิน ลุ่มน้ำแม่ทาเขตที่ ๓ (บ้านแม่ขะนาด) ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่กวง ลุ่มน้ำหลักน้ำแม่ปิง(รหัส๐๖) ลำดับที่ ลพ.๖(๒๕๕๖) แบบเลขที่ สพข.๖-ลพ.ลด.๑-๒๕๖๖-๖ บ้านศรีป้าน หมู่ที่ ๕ ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน จำนวน ๖๘๑ ไร่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางการเกษตร พื้นที่บ้านแม่บอนเหนือ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน จำนวน ๑๓๕ ไร่ แบบเลขที่ พข.๖-ลพ.สพก.๓-๒๕๖๖-๑๓๕ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖)

ประกวดราคาจ้างงานโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางการเกษตร พื้นที่บ้านแม่บอนเหนือ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน จำนวน ๑๓๕ ไร่ แบบเลขที่ พข.๖-ลพ.สพก.๓-๒๕๖๖-๑๓๕ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖)

ประมวลภาพกิจกรรม