วิสัยทัศน์/พันธกิจ สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน

วิสัยทัศน (Vision)

สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ประโยชน์ ได้อย่างยั่งยืนพันธกิจ (Mission)

เกษตรกรผู้รับบริการ มีความพึงพอใจ ในการบริการด้านพัฒนาที่ดิน