บุคลากร

นายสุทธิวัธน์ นิธิสมบัติ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำพูน

นายณธรรศ สมจันทร์

นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2 รับผิดชอบ อำเภอป่าซาง

นายจักรพันธ์ อินทจักร์

นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3 รับผิดชอบอำเภอเวียงหนองล่อง

นายชรินทร ศิริแก้ว

นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 5 รับผิดชอบอำเภอลี้

นางสาวฐิตารีย์ ธำรงเลาหะพันธุ์
นักวิชาการเกษตร ปฎิบัติการ

นางศิริกร ศรีทองคำ

นักวิชาการเกษตร ปฎิบัติการ

นางภัทรียา ยะกันโท

เจ้าพนักงานการเกษตร ชำนาญงาน

นายกำจรศักดิ์ ปัญญาดี

เจ้าพนักงานการเกษตร ปฎิบัติงาน

หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4 รับผิดชอบอำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอทุ่งหัวช้าง

นายปฐพี ศรีเรือน

เจ้าพนักงานการเกษตร ปฎิบัติงาน

หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 รับผิดชอบ อำเภอเมือง , อำเภอบ้านธิ และอำเภอแม่ทา

นางภัญฑีรา มีซื่อ

เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน